Algemene voorwaarden 

KAM-handboek CIRWINN B.V.
Code : DOC. 3a 
Versie : 2021.1 

Algemene Voorwaarden van CIRWINN gelegen aan de Pontonweg 10 te Almere. 

Deze voorwaarden bestaan uit twee delen : 

deel 1 acceptatievoorwaarden 
deel 2 leveringsvoorwaarden 

DEEL 1, ACCEPTATIEVOORWAARDEN 

Artikel 1.1-Toepasselijkheid 

1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden en het accepteren van afval aan c.q door CIRWINN 

 

Artikel 1.2-Verklaring van begrippen 

1.2.1 Ontdoener. 
Diegene die eigenaar is van het afval dat ter verwerking wordt aangeboden. 

1.2.2 Vervoerder. 
Diegene, die het afval feitelijk aanvoert (kan tevens ontdoener zijn). 

1.2.3 Bewerkingsinrichting. 
De inrichting alwaar het afval verwerkt c.q. overgeslagen wordt. 

1.2.4 Beheerder.
De bedrijfsleider of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s). 

1.2.5 Afval. 
Materiaal dat ten minste voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 1.7 van deze voorwaarden. 

 

Artikel 1.3-Geldigheid 

1.3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van afval aan de bewerkingsinrichting. 

Door het aanbieden van afval wordt de ontdoener geacht bekend te zijn met deze voorwaarden en de Eural voorwaarden en daarmede in te stemmen. 

1.3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen. 

Afwijkingen gelden slechts voor de duur of ten aanzien van een bepaalde hoeveelheid zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen ontdoener en beheerder. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met vigerende wettelijke bepalingen, waaronder met name begrepen bepalingen ter zake of deel uitmaken van de milieuwetgeving. 

1.3.3 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de beheerder of diens gemachtigde. 

 

Artikel 1.4-Toegang 

1.4.1 De bewerkingsinrichting is alleen toegankelijk voor personen na uitdrukkelijk verkregen 

toestemming van de beheerder en voor personeel van de bewerkingsinrichting. 

1.4.2.1 Iedereen die zich binnen de inrichting bevindt dient zich strikt te houden aan de geldende 

veiligheidsvoorschriften en overige aanwijzingen van de beheerder c.q. personeel van de inrichting. 

 

Artikel 1.5-Openingstijden 

1.5.1 De inrichting is geopend opwerkdagen van 7.00 uur tot 16.30 uur. In overleg met de beheerder 

kunnen andere openingstijden vastgesteld worden, met inachtneming van de beperkingen opgelegd 

op grond van de vergunning Wet Milieubeheer. 

 

Artikel 1.6-Aanbiedingsproceduren 

1.6.1 Voorafgaand aan de afgifte van het afval dient de ontdoener schriftelijk een afvalstroomnummer aan te vragen middels een omschrijvingsformulier. 

1.6.2 De vervoerder van het afval moet zich melden bij de beheerder of diens vervanger. 

1.6.3 Per aangeboden vracht dient de vervoerder een door de ontdoener naar waarheid ingevulde begeleidingsbrief te verstrekken. 

 

1.6.4 De beheerder houdt zich het recht voor aangeboden afval te weigeren. Eventuele weigering dient met reden omkleed te zijn. 

1.6.5 De beheerde beoordeelt of het afval geaccepteerd wordt. Hierbij gaat hij uit van de in lid 3 genoemde begeleidingsbrief en de door hem uitgevoerde inspectie van het materiaal. Als twijfels bestaan over de mate van verontreiniging van de materialen wordt gehandeld volgens artikel 1.7 lid 3. 

1.6.6 De beheerder bepaalt welk tarief het afval krijgt volgens de tarieven lijst. 

1.6.7 Van alle geaccepteerde materialen wordt de hoeveelheid door weging bepaald met behulp van de op het terrein aanwezige weegbrug tenzij anders is overeengekomen. 

1.6.8 Van elke geaccepteerde vracht wordt een weegbon opgemaakt waarop in ieder geval de volgende gegevens dienen te worden vermeld: 

 • volgnummer;
 • datum en tijd;
 • hoeveelheid afval;
 • kenteken vervoermiddel;
 • vervoerder;
 • ontdoener;
 • herkomst afval;
 • afvalstroomnummer ( indien van toepassing);
 • omschrijving van het afval volgens de tarievenlijst;

Een kopie van de weegbon wordt aan de vervoerder overhandigd. 

1.6.9 De weegbonnen worden door CIRWINN gedurende een periode van zeven jaar bewaard. 

1.6.10 Na weging dient het aangevoerde materiaal te worden gestort. Hierbij dient de vervoerder de 

aanwijzingen van de beheerder of het personeel van de bewerkingsinrichting op te volgen. 

 

Artikel 1.7-Acceptatie afval 

1.7.1 Alleen vrachten welke vergezeld gaan met een volledig naar waarheid ingevulde begeleidingsbrief kunnen geaccepteerd worden. 

1.7.2 De voorschriften van de vergunning Wet Milieubeheer zijn de basis voor de ontvangst van het afval. 

Verontreinigd bouw- en sloopafval wordt niet geaccepteerd. Hieronder worden in ieder geval begrepen: 

 • Asbesthoudend afval;
 • (afval vermengd met) verontreinigde grond;
 • (afval vermengd met) gevaarlijk afval;
 • afvalstoffen die verontreinigd zijn met stoffen in concentraties groter dan de streefwaarde

als bedoeld in de Wet Milieubeheer; 

 • (afval vermengd met) kit en/of verfresten;
 • puin afkomstig van objecten die mogelijk chemisch verontreinigd zijn, zoals puin afkomstig

van schoorstenen, rookkanalen, stenen of betonnen bakken waarin chemicaliën opgeslagen 

zijn geweest; 

 • puin afkomstig van fabrieken of fabrieksgedeelten waarin processen met gevaarlijke chemicaliën

plaatsvonden. 

Bovenstaande opsomming is niet limitatief. 

1.7.3 Het afval mag geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten. In twijfelgevallen zal u kenbaar 

worden gemaakt dat er monsters genomen worden van de aangeboden vracht. 

Deze monsters zullen worden onderzocht op eventuele verontreinigingen. De kosten van het onderzoek worden doorberekend aan de ontdoener. In afwachting van de uitslag van dit onderzoek wordt het desbetreffende afval gedeponeerd op een aparte, door beheerder aangewezen en duidelijk 

afgebakende plaats alwaar aangeduid wordt van wie het afkomstig is. De ontdoener blijft zowel 

eigenaar als aansprakelijk voor dit afval totdat het definitief door de beheerder geaccepteerd wordt. 

1.7.4 Niet geaccepteerde materialen dienen onmiddellijk te worden afgevoerd. Eventueel ten onrechte toch gestorte materialen dienen onmiddellijk verwijderd te worden. 

1.7.5 Indien de aanbieder ook na schriftelijke aanzegging geen gevolg geeft aan de opdracht de gestorte materialen te verwijderen, zullen de materialen voor rekening en risico van de aanbieder worden gevoerd. De aanbieder c.q. de vervoerder kan tevens voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de stortplaats worden ontzegd. 

1.7.6 Daarnaast behoudt de beheerder zich het recht voor bij zwaarwegende omstandigheden 

ogenblikkelijk, zonder aanzegging, op kosten van de aanbieder noodzakelijke maatregelen te 

treffen. 

1.7.7.1 In geval van overschrijding van de toelaatbare normen zal het bevoegd gezag worden ingelicht. 

 

Artikel 1.8-Nadere bepalingen ten aanzien van het aangevoerde afval. 

1.8.1 Het aangeboden afval mag geen bederfelijke fracties bevatten. 

 

Artikel 1.9-Prijzen 

1.9.1 De storttarieven gelden per ton en worden jaarlijks of, als daarvoor reden bestaat, tussentijds vastgesteld. De tarieven staan vermeld op een tarievenlijst. 

1.9.2 De stortkosten worden berekend over de gewogen hoeveelheid en volgens de door de beheerder uitgevoerde tariefindeling. 

1.9.3 Alle prijzen zijn netto exclusief belastingen en heffingen. 

1.9.4 De prijzen zijn in Nederlandse valuta, tenzij anders is overeengekomen. 

 

Artikel 1.10-Aansprakelijkheid 

1.10.1 De ontdoener is aansprakelijk voor de schade door hem, zijn personeel of het door hem gebruikte materiaal, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere materialen aan het personeel en eigendommen van de beheerder, dan wel van derden veroorzaakt. 

1.10.2 De ontdoener vrijwaart de beheerder in het lid 1. bedoelde geval voor alle schadeaanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade. 

1.10.3 Indien iemand namens de ontdoener aanbiedt, dan wel stort, zijn zowel de ontdoener, de vervoerder als hun vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de schade, in dit artikel bedoeld. 

1.10.4 De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verblijf op de bewerkingsinrichting. 

1.10.5 De vervoerder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op de bewerkingsinrichting belemmeren. 

 

Artikel 1.11- Betalingen 

1.11.1 Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de 

ontdoener van rechtswege in verzuim is. 

1.11.2 Bij gebreke van tijdige betaling is ontdoener een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan het percentage van de wettelijke rente vermeerderd met 2, te berekenen vanaf de vervaldag. Indien 

ontdoener ook na een eerste betalingsherinnering in gebreke blijft met de betaling van het door 

hem verschuldigde is hij gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Deze kosten 

bedragen 15% van het niet betaalde gedeelte van het totale factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) 

vermeerderd met de vertragingsrente, dan wel de werkelijke kosten indien deze hoger zijn, 

met een minimum van € 75,00. 

1.11.3 De beheerder is bevoegd voorafgaande aan de levering vooruitbetaling en zekerheid te verlangen van de ontdoener. Deze bevoegdheid heeft de beheerder ook indien een verminderde kredietwaardigheid van ontdoener daar toe aanleiding geeft. 

 

Artikel 1.12- Geschillenregeling 

1.12.1 Wanneer de uitleg van de verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst en/of van deze acceptatievoorwaarden tot een geschil leidt, verplichten partijen zich om binnen veertien dagen eerst bij elkaar te rade te gaan teneinde te bezien of het geschil naar beider bevrediging kan worden opgelost. 

1.12.2 Op de rechtsverhouding tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. 

1.12.3 Indien het onder lid 1 vermeld overleg tussen partijen niet binnen een maand na het gemelde geschilpunt alsnog tot overeenstemming heeft geleid is ieder der partijen bevoegd het geschil aan een Nederlandse rechter voor te leggen. 

1.12.4 Alle geschillen tussen de partijen zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. 

 

DEEL 2, LEVERINGSVOORWAARDEN 

 

Artikel 2.1- Toepasselijkheid 

2.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen, door CIRWINN 

 

Artikel 2.2- Verklaring van begrippen 

2.2.1 Verkoper c.q. Koper. 

In deze voorwaarden is de Verkoper diegene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij 

verder wordt betiteld als Koper. 

 

Artikel 2.3- Geldigheid 

2.3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door CIRWINN 

B.V. De Koper wordt geacht bekend te zijn met deze voorwaarden en daarmee in te stemmen. 

2.3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen. 

Afwijkingen gelden slechts voor de duur of ten aanzien van een bepaalde hoeveelheid zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen ontdoener en beheerder. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met de vigerende wettelijke bepalingen, waaronder in het bijzonder begrepen bepalingen ter zake of deel uitmakende van de Milieuwetgeving. 

2.3.3 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Verkoper of diens gemachtigde. 

2.3.4 Algemene voorwaarden van Koper gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Verkoper zijn aanvaard.  

2.3.5 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij deze schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel vermelden. Indien een vrijblijvende offerte wordt aanvaard heeft Verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

 

Artikel 2.4- Toegang 

2.4.1 De bewerkingsinrichting is alleen toegankelijk voor personen na uitdrukkelijk verkregen toestemming van de beheerder en voor personeel van de bewerkingsinrichting. 

2.4.2 Iedereen die zich binnen de inrichting bevindt dient zich strikt te houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften en overige aanwijzingen van de beheerder c.q. personeel van de inrichting. 

 

Artikel 2.5- Openingstijden 

2.5.1 De inrichting is geopend op werkdagen van 7.00 uur tot 16.00 uur. In overleg met de beheerder 

kunnen andere openingstijden vastgesteld worden, met inachtneming van de beperkingen opgelegd 

op grond van de Wet Milieubeheer. 

 

Artikel 2.6- Prijzen 

2.6.1 De prijzen gelden per ton en worden jaarlijks of, als daarvoor reden bestaat, tussentijds vastgesteld. De tarieven staan vermeld op een tarievenlijst. 

2.6.2 Alle prijzen zijn netto, exclusief belastingen en heffingen. Verkoper is gerechtigd de prijzen op de facturen te verhogen met een toeslag van 2% welke toeslag vervalt bij betaling van de facturen binnen een daaromtrent op de facturen bepaalde termijn. 

2.6.3 Verkoper is gerechtigd na de aanbieding en/of tijdens de duur van de uitvoering van de overeenkomst de prijs te verhogen, doch uitsluitend indien en voor zover de verhoging de objectieve resultante is van een of meer kostprijs bepalende elementen van de producten en/of diensten zoals overheidsheffingen, algemene prijsverhogingen in grondstoffen, laag/hoogwatertoeslagen en energie 

e.d. Deze verhoging geldt dan voor die delen van de overeenkomst die, ten tijde van die verhoging, 

nog niet zijn uitgevoerd. Verkoper zal deze verhoging voor de (deel) leveringen waarop deze verhoging betrekking heeft aan Koper meedelen. 

2.6.4 De prijzen zijn in Nederlandse valuta, tenzij anders is overeengekomen. 

 

Artikel 2.7- Hoeveelheid 

2.7.1 Het gewicht van de geleverde hoeveelheid wordt bepaald met behulp van de op het terrein aanwezige weegbrug tenzij anders is overeengekomen. 

2.7.2 Een bij levering van de producten door de Koper c.q. de chauffeur getekende weegbon geldt als voor de partijen bindende vaststelling van de geleverde hoeveelheid, tenzij onomstotelijk komt vast te 

staan dat een andere hoeveelheid is geleverd dan op bedoeld document is vermeld. In dat geval 

wordt de werkelijke hoeveelheid aan Koper geleverd en wordt deze werkelijke hoeveelheid aan Koper 

gefactureerd. 

2.7.3 Onverminderd hetgeen in artikel 2.4.2 is bepaald dienen reclames ten aanzien van de hoeveelheid van het geleverde terstond na de belading en voor het aftekenen van het lid 2 bedoelde weegbon door Koper c.q. vervoerder kenbaar te worden gemaakt. 

 

Artikel 2.8- Levering 

2.8.1 Levering geschiedt af inrichting geladen op de auto, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2.8.2 Vanaf het tijdstip van levering is het geleverde voor rekening en risico van Koper. 

2.8.3 Levering van de producten door Verkoper geschiedt onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud 

geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Verkoper aan Koper krachtens enige overeenkomst 

geleverde of te leveren producten als mede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten 

van Koper in de nakoming van deze overeenkomsten. 

2.8.4 Verkoper bepaalt bij levering “af bedrijf” de volgorde en tijdstippen van levering en belading. 

 

Artikel 2.9- Levertijd 

2.9.1 Door Verkoper opgegeven leveringstermijnen gelden voor Verkoper niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In ieder geval van niet tijdige levering is Verkoper dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. 

2.9.2 Bij overschrijding van fatale leveringstermijnen dan wel bij verzuim als hiervoor bedoeld, heeft koper geen aanspraak op schadevergoeding doch slechts de keuze om binnen een door Koper daartoe te stellen redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen dan wel de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden. 

2.9.3 Koper is verplicht de producten af te nemen binnen de daartoe in de overeenkomst genoemde leverings- en/of afroeptermijnen. Indien in de overeenkomst slechts is bepaald dat Koper de producten in een bepaalde periode zal afroepen en met betrekking tot de afroep geen nadere termijnen zijn gesteld, is Koper gehouden de producten geleidelijk en gespreid over die periode, rekening houdend met seizoenomstandigheden, af te nemen. Verkoper is, indien naar zijn oordeel Koper deze verplichtingen niet nakomt, gerechtigd Koper alsnog een termijn te noemen, binnen welke termijn Koper verplicht is de producten of een deel van de producten af te nemen. 

2.9.4 Indien Koper de producten met inachtneming van het bovenstaande niet tijdig heeft afgenomen zal Koper van rechtswege in verzuim zijn. Verkoper heeft, naast de andere rechten welke alsdan krachtens de wet voor hem uit het verzuim van de Koper voortvloeien, het recht om zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden. 

 

Artikel 2.10- Overmacht 

2.10.1 In geval van overmacht aan de zijde van de Verkoper heeft Verkoper het recht om, naar haar keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding jegens Koper gehouden is. 

2.10.2 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Koper niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen staking, sluiting, brand en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken; uitblijven van voor de Verkoper noodzakelijke leveranties zoals grondstoffen, gas (olie), water, elektriciteit; maatregelen van overheidswege; belemmering of stremmingen in vervoerswegen te land en/of te water zoals ten gevolge van te hoge of te lage waterstanden, ijsgang, gladheid, mist, 

e.d. 

 

Artikel 2.11- Hoedanigheid 

2.11.1 Indien er voor zover de hoedanigheid van de producten niet uitdrukkelijk is overeengekomen kan Koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in het betrokken product normaal en gebruikelijk is. 

2.11.2 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt het monster ter vaststelling van de doorsnedenhoedanigheid van geleverde producten. Geringe afwijkingen van de hoedanigheid van de producten niet wezenlijk beïnvloeden, gelden niet als een gebrek in het product. 

2.11.3 Indien er voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen, dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van Koper, opdrachtgevers of een bouwdirectie kan Koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen in de vorige leden is bepaald, indien en voor zover die verdergaande aanspraken voortvloeien uit de gebondenheid van Koper aan bestekbepalingen waarvan Koper de inhoud schriftelijk en op tijd aan Verkoper heeft meegedeeld zodat Verkoper daarbij bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden. 

2.11.4 Bij levering “af inrichting” in vrachtauto’s is Koper gerechtigd voor het moment dat de vrachtauto het opslagterrein van Verkoper heeft verlaten en voor het moment dat de laadbon of soortgelijk document door de chauffeur is getekend het geleverde op hoedanigheid te inspecteren en ter zake eventueel bij deze inspectie geconstateerde gebreken te reclameren. Gedurende een werkdag na dat moment is Koper nog gerechtigd te reclameren indien uit een door Koper gedurende die werkdag uitgevoerde keuring in de producten gebreken worden geconstateerd die bij de in de vorige zin bedoelde inspectie redelijkerwijs niet hebben kunnen blijken, bij gebreke waarvan het recht op keuring en het recht om te reclameren komt te vervallen en de Koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. 

 

Artikel 2.12- Reclames 

2.12.1 Indien naar aanleiding van de inspectie en/of keuring als bedoeld in artikel 2.11.4 door Koper is gereclameerd, wordt de hierna omschreven procedure gevolgd. 

2.12.2 Na ontvangst door Verkoper van de reclamering zal het geleverde door een controleur van Verkoper op de bezwaren worden gecontroleerd, het tijdstip van deze controle wordt tijdig door Verkoper aan Koper medegedeeld. 

2.12.3 Indien de controleur de bezwaren van Koper gegrond acht kan Verkoper, naar keuze: 

 1. de overeenkomst ontbinden, waarna het geleverde ter vrije beschikking van de Verkoper

staat en deze gehouden is aan Koper een schadevergoeding te betalen die Beperkt blijft tot 

de door Koper tevergeefs gemaakte vrachtkosten; 

 1. dat deel van het geleverde ten aanzien waarvan de bezwaren gegrond worden geacht vervangen

door producten die wel voldoen aan de overeengekomen hoedanigheid; 

 1. de koopprijs voor het geleverde verminderen overeenkomstig dat deel van het geleverde

met betrekking tot welke de bezwaren gegrond werden geacht. 

Verkoper is tot geen enkele andere of verdergaande verplichting en/of schadevergoeding gehouden. 

2.12.4 Indien de controleur van oordeel is dat de bezwaren van Koper ongegrond zijn en Koper tezamen overgaan tot aanwijzing van een erkend keuringsinstituut dat tot herkeuring van het geleverde zal overgaan. Indien Koper en Verkoper niet binnen 24 uur nadat Koper te kennen heeft gegeven zich niet met het oordeel van de controleur te kunnen verenigen tot aanwijzing van een erkend keuringsinstituut zijn overgegaan, zal aanwijzing van dit keuringsinstituut geschieden door de meest gerede partij. 

2.12.5 De beslissing van het keuringsinstituut ter zake de hoedanigheid van het geleverde is voor beide partijen bindend. 

2.12.6 Indien het keuringsinstituut vaststelt dat het geleverde aan de overeengekomen hoedanigheid voldoet is Koper gehouden het geleverde te aanvaarden. 

Verkoper is alsdan bevoegd alle schade die hij lijdt ten gevolge van de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de door 

Koper gemaakte bezwaren en ten gevolge van de herkeuring op Koper te verhalen. De kosten van 

de herkeuring door het keuringsinstituut komen dan ook ten laste van de Koper. 

2.12.7 Indien het keuringsinstituut vaststelt dat het geleverde niet aan de overeengekomen hoedanigheid voldoet, geldt voor Verkoper hetgeen is bepaald in artikel 2.13.3. Alsdan komen de kosten van de herkeuring door het keuringsinstituut voor rekening van de Verkoper. 

2.12.8 Indien door Koper gebreken worden geconstateerd bij een keuring terwijl het geleverde zich bevindt in of bevonden heeft in door of vanwege Koper aangewende voertuigen, dient Koper aannemelijk te maken dat die gebreken reeds voor de belading in de geleverde producten aanwezig waren. 

2.12.9 Koper is, op straffe van verval van elke aanspraak jegens Verkoper, gehouden de producten niet te verplaatsen en deze onaangetast te laten totdat de keuring door het keuringsinstituut ten volle is afgerond en/of deze producten op eerste verzoek van de Verkoper aan de hiervoor genoemde controleur van de Verkoper en/of het keuringsinstituut ter beschikking te stellen. 

 

Artikel 2.13- Aansprakelijkheid  

2.13.1 De Koper is aansprakelijk voor de schade door hem, zijn personeel of het door hem gebruikte materiaal aan het personeel en eigendommen van de Verkoper, dan wel van derden veroorzaakt. 

2.13.2 De Koper vrijwaart de Verkoper in het lid 1. bedoelde geval voor alle schadeaanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade. 

2.13.3 Indien iemand namens de Koper producten afhaalt zijn zowel de Koper, de vervoerder als hun vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de schade, in dit artikel bedoeld. 

2.13.4 De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verblijf op het terrein. 

2.13.5 De vervoerder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op het terrein belemmeren. 

2.13.6 Onverminderd de elders in deze leveringsvoorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Verkoper is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot vergoeding van directe schade in verband met gebreken in het geleverde die het deel van de factuurwaarde dat betrekking heeft op de gebrekkige producten niet te boven gaat. 

2.13.7 Elke aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper vervalt wanneer Koper de geleverde producten op enigerlei wijze heeft vervreemd of wanneer de producten op enigerlei wijze zijn verwerkt. 

2.13.8 Verkoper is hoe dan ook nimmer aansprakelijk voor vervolgschade en directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving bewerkingskosten e.d.  en evenmin voor schade die wordt veroorzaakt door ondergeschikten of hulppersonen van Verkoper of veroorzaakt wordt of in verband staat met door Verkoper gebruikt materiaal. 

2.13.9 Koper vrijwaart Verkoper voor elke aansprakelijkheid jegens derden die verder gaat dan (het bedrag van) de aansprakelijkheid welke Verkoper jegens Koper heeft. 

 

Artikel 2.14- Eigendomsvoorbehoud 

2.14.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan de Koper afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. 

2.14.2 Indien de Verkoper in het kader van een overeenkomst ten behoeve van de Koper door de Koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat de Koper ook deze vordering van Verkoper geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de 

vorderingen die Verkoper tegen de Koper mocht verkrijgen wegens tekort schieten van de Koper in 

een of meer van zijn verplichtingen jegens de Verkoper. 

2.14.3 Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet aan de Koper is overgegaan blijft de Verkoper eigenaar van de geleverde materialen. 

 

Artikel 2.15- Betalingen 

2.15.1 Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de 

Koper van rechtswege in verzuim is. 

2.15.2 Bij gebreke van tijdige betaling is Koper een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan het 

percentage van de wettelijke rente vermeerderd met 2, te berekenen vanaf de vervaldag. Indien 

Koper ook na een eerste betalingsherinnering in gebreke blijft met de betaling van het door hem 

verschuldigde is hij gehouden de buitengerechtelijke incassokosten aan Verkoper te vergoeden. Deze 

kosten bedragen 15% van het niet betaalde gedeelte van het totale factuurbedrag ( inclusief 

omzetbelasting) vermeerderd met de vertragingsrente, dan wel de werkelijke kosten indien deze 

hoger zijn, met een minimum van € 75,=. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat de buitengerechtelijke incassokosten tot voornoemd percentage daadwerkelijk door hem zijn gemaakt. 

2.15.3 Verkoper is bevoegd voorafgaande aan de levering vooruitbetaling en zekerheid te verlangen van Koper. Deze bevoegdheid heeft Verkoper ook gedurende de looptijd van de overeenkomst en met betrekking tot vervolgovereenkomsten, indien een verminderde kredietwaardigheid van Koper naar Verkoper daartoe aanleiding geeft. 

2.15.4 Koper is niet gerechtigd om zich jegens Verkoper op enig opschortingsrecht, waaronder begrepen een retentierecht, of verrekening te beroepen. 

 

Artikel 2.16- Geschillenregeling 

2.16.1 Wanneer de uitleg van de verplichtingen uit hoofd van een overeenkomst en/of van deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden tot een geschil leidt, verplichten partijen zich om binnen veertien dagen eerst met elkaar in overleg te gaan teneinde te bezien of het geschil naar beider bevrediging kan worden opgelost. 

2.16.2 Op de rechtsverhouding tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. 

2.16.3 Indien het onder 1. vermelde overleg tussen partijen niet binnen een maand na het gemelde geschilpunt alsnog tot overeenstemming heeft geleid is ieder der partijen bevoegd het geschil aan een Nederlandse rechter voor te leggen. 

2.16.4 Alle geschillen tussen de partijen zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, behoudens de kantonrechter in gevolge de wet bevoegd is. 

Download onze voorwaarden als PDF: